Értékbecslő 21 Kft.
Nagy Zsolt
Cím: Székesfehérvár
Szekfű Gy. u. 19.
Tel: 20/310-94-76
E-mail: ertek21@gmail.com

Adatvédelem

A szakvélemények készítőjeként és a gazdasági társaság ügyvezetőjeként kijelentem, hogy az azokban megjelenő ill. a készítésük során felhasznált személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezeltek.Adatkezelési tevékenységek tájékoztatója

Érintett jogok tájékoztatója.pdf